VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Všeobecné podmínky dohodnuté akce

I. Pořadatel (objednávající)

a. Po telefonické domluvě potvrdí e-mailem termín akce a podrobnosti – přesné místo konání, začátek a plánovaný konec hudební produkce.
b. Zajistí, aby představení (program) bylo řádně připravené po stránce společenské, pořadatelské, bezpečnostní, hygienické
a technické včetně předem dohodnutých podmínek.
c. Zabezpečí, že bez předcházejícího souhlasu Hudební produkce Miloš Alexandr nebudou zhotovované obrazové, či zvukové záznamy
výkonů, případně uskutečňované jejich přenosy, s vyjímkou případů povolených zákonem.
d. Uzavřením dohody nezbavuje pořadatele povinnosti ohlášení vystoupení příslušný úřad, pokud to předpisy vyžadují.

II. Umělec – Hudební produkce Miloš Alexandr

a. Je povinný dostavit se na místo učinkování včas, minimálně však 60 minut před vystoupením.
b. Potvrdí objednávajícímu e-mailem rezervovaný termín dohodnuté akce.
c. Svoje vystoupení provede svědomitě, s plnou zodpovědností za svůj výkon.


ZODPOVĚDNOST PŘI NEUSKUTEČNĚNÍ DOHODNUTÉHO VYSTOUPENÍ

I. Důvody na straně umělce – Hudební produkce Miloš Alexandr

a. Umělec má právo odstoupit od dohodnutého vystoupení jen ve zvlášť odůvodněných a podložených případech, které nezaviní úmyslně ani
nedbalostí (nemoc, úraz, úmrtí v rodině). Důvod odstoupení je povinný oznámít pořadatelovi (objednávajícímu) ihned, jak se o něm dozví.
V tomto případě nevzniká žádné straně nárok na náhradu vzniklých nákladů.
b. Pokud umělec – Hudební produkce Miloš Alexandr způsobí nedodržení dohody vlastní vinou, je povinný uhradit prokazatelné finanční
škody, které vznikly pořadatelovi, pokud nedojde k dohodě o náhradním termínu vystoupení.

II. Důvody na straně pořadatele (objednávajícího)

a. Nedodržením dohodnutých podmínek se zavazuje pořadatel (objednávající) uhradit všechny finanční náležitosti v plné výši.
b. Pokud pořadatel odřekne vystoupení ve lhůtě 30 dní před jeho konáním, nebo ho neodřekne vůbec navzdory tomu, že je zřejmé, že se
neuskuteční z jeho důvodů, je povinný zaplatit Hudební produkci – Miloš ALexandr všechny náklady, jako kdyby se vystoupení konalo.
c. Pořadatel může odstoupit od dohody písemně (e-mailem) s uvedením důvodu odstoupení. Telefonické odstoupení není závazné pro žádnou
stranu.
d. V případě urychlených objednávek (méně jako 7 dní), bere na sebe všechny rizika z vypovězení dohody v tomto časovém limitu.

III. Nepředvídatelné a neodvratné události

a. Pokud je vystoupení znemožněné v důsledku nepředvídané, či neodvratné události ležící mimo dohodnutých stran (havárie, přírodní
katastrofa, a jiné) mají obě dvě strany právo odstoupit od dohody bez nároku na finanční úhradu škody, však po předcházejícím
vyrozumění a to prokazatelném. Umělec má však právo na náhradu skutečných nákladů od pořadatele, pokud se na místo vystoupení
dostavil.
b. Nepříznivé počasí, malý zájem o vstupenky a pod. nejsou důvodem ke zrušení dohody.

 

SPOLEČNÉ USTANOVENÍ

Dohoda nabývá platnosti potvrzením termínu akce písemně e-mailem ze strany pořadatele (objednávajícího) a potvrzením rezervovaného termínu e-mailem ze strany Hudební produkce – Miloš Alexandr.